Mevzuat Eğitimleri

Mevzuat Eğitimleri

Türk Ceza Kanunu – Kabahatler Kanunu

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı Ceza Kanununun Amacı Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi Adalet ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi Kanunun Bağlayıcılığı Özel Kanunlarla İlişki Görev Suçları Ceza Sorum...

Resmi Yazışma Usul ve Esasları

Resmi Yazışma Usul ve Esaslarını Gösteren Yönetmelik Resmi Yazışma Ortamları ve Güvenliğin Sağlanması Resmi Yazıların Bölümlendirilmesi Resmi Yazıların Gönderiliş ve Alınışlarında Yapılacak İşlemler Örnekli...

Personel Mevzuatı

Devlet Memurları İstihdamı Belediye Zabıta ve İtfaiye Memurlarının İşe Alınması Amirlerin Memurları Yetiştirme Yükümlülüğü Zabıta ve İtfaiye Memurlarının Yetiştirilmesi Devlet Memurlarının Hakları, Sorumlul...

Mevzuat Eğitimleri

Mevzuat eğitimleri Fokus Akademi’nin temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmakta ve kamunun mali yönetimine yoğunlaşmaktadır. Kamuya sağladığımız hizmetlerdeki temel amacımız, kamu hizmeti sağlayan kurul...

Kamulaştırma Mevzuatı

Kamulaştırmanın Şartları Bedelde Anlaşma Suretiyle Satın Alma Yoluyla Kamulaştırma Takdir Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Uzlaşma Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Bedelin Mahkeme Yoluyla Te...

Belediye Mevzuatı

5393 Sayılı Belediye Kanunu Uygulaması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Uygulaması 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Uygulaması Belediyelerin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve İmtiyazları Bele...

Anayasa

Devletin Temel Amaç ve Görevleri Yasama Yetkisi Yürütme Yetkisi ve Görevi Yargı Yetkisi Kanun Önünde Eşitlik Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü Temel Haklar ve Ödevler Kişinin Hakları ve Ödevleri Sos...

İmar Hukuku – Kent Planlaması

3194 Sayılı İmar Kanunu Uygulaması Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Uygulaması Toprak Koruma ve Arazi Kanunu Yönetmeliği Kıyı Kanunu Uygulaması Çevre Kanunu Uygulaması İmar Kanunu ve Diğer Kanunlarla İlgili İ...

Kamu Sektörü Hizmetlerimiz

Kamu sektörüne verdiğimiz hizmetler Fokus Akademi’nin temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmakta ve kamunun mali yönetimine yoğunlaşmaktadır. Kamuya sağladığımız hizmetlerdeki temel amacımız, kamu hizmeti...

İç Kontrol Sistemi Oluşturma

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi EĞİTİMİN AMACI: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm Kamu idarelerinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulm...

İç Denetim

1) İç Kontrol Sistemi Oluşturma (COSO yaklaşımı) (5 gün) 2) Risk Odaklı İç Denetim: Teknik ve Uygulamaları (2 gün) 3) İç Denetçiler İçin İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi  (3 gün) 4) Risk Değerlendirmesi v...
Web Statistics