fbpx

5018 Sayılı Kanunun Amacı ve Kapsadığı Kuruluşlar
5018 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenlemeler
Gerçekleştirme Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Bütçeden Harcama Yapılması ve Harcama Süreci
Üst Yöneticiler
Hesap Verme Sorumluluğu
Mali Saydamlık
Bütçe Süreci
Performans Esaslı Bütçeleme
Harcama Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları
İç Kontrol Süreci
Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları
İç Denetim
Dış Denetim
Kesin Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi
Ödenek Üstü Harcama
Kamu Alacaklarının Takibi, Tahsili, Taksitlendirilmesi
Ertelenmesi ve Silinmesi
Belediyelerde 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatın Uygulanması

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar