fbpx

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi
EĞİTİMİN AMACI: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm Kamu idarelerinde etkin iç kontrol sistemleri oluşturulması planlanmıştır. Bu amaçla, Kamu İdareleri tarafından çeşitli çalışmalar başlatılmış olup, 5018 sayılı Kanun ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinin gerekliliklerini önemli ölçüde karşılayan eylem planları hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Bu bağlamda tüm Kamu İdarelerinin Eylem Planında yer alan çalışmaların gereğini 30.06.2011 tarihine kadar yerine getirmeleri gerekmektedir. Eğitimin amacı, Kamu İdarelerine iç kontrol ile ilgili çalışmalarında rehberlik etmek ve etkin iç kontrol sistemleri oluşturmalarına yönelik yol haritası çizebilmektir. Eğitim programı, kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi oluşturmaya yönelik strateji, yöntem, araç ve teknikleri aktarmayı hedeflemektedir. Eğitimde, iç kontrol sistemine ilişkin dünya genelinde ve ülkemizde en iyi uygulama modellerinden birisi olarak kabul gören, COSO Internal Control Integrated Framework (COSO İç Kontrol Çerçevesi) ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, tüm yönleriyle ele alınacaktır. Eğitim boyunca, yoğun atölye çalışmaları (çalıştaylar) ile teorik bilgilerin pratik uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim süresince, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri verilerek, bünyelerinde etkin iç kontrol sistemleri kurmuş pek çok şirket/kurum ile ilgili vaka incelemeleri yapılacaktır.
EĞİTİMİN SÜRESİ: Eğitim, 5 tam gün (35 saat) sürelidir.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR: Eğitime, Kamu İdareleri ve KİT’lerin Strateji Birimlerinin yönetici ve personeli, İç Kontrol Şubelerinin yönetici ve personeli, iç kontrolden sorumlu yöneticiler, Mali İşler Müdürlüğü yönetici ve personeli, iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, müfettişler, denetmenler, iç kontrol ve risk yönetimi alanlarında görev yapacak uzmanlar katılabilirler.
KATILIMCILAR NE KAZANIRLAR: Eğitime katılanlar, eğitim sonrası kazandıkları beceriler ile görev yaptıkları İdare/Kurumlarda Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun iç kontrol sistemleri kurma ve yürütme yetkinliği kazanacak ve Maliye Bakanlığı tarafından nihai tarihi 30.06.2011 olarak belirlenen iç kontrol çalışmalarını planlama ve yürütmeye yönelik önemli bir adım atmış olacaklardır.
EĞİTİMDE İŞLENECEK KONULAR:
İç kontrol nedir, iç kontrol türleri
İç kontrolün tarihçesi, gelişimi
Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim arasındaki ilişki
İç kontrolün amaç, kapsam ve işlevleri
En iyi iç kontrol uygulamaları, Türkiye ve dünyadan örnekler.
COSO İç Kontrol Çerçevesi ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin karşılaştırılması
İç kontrol sistemi nasıl kurulur? Metodoloji önerisi
İç Kontrol Çerçevesi Bileşenlerini Tanımak
o Kontrol ortamı
o Risk değerlendirmesi
o Kontrol faaliyetleri
o Bilgi ve İletişim
o Gözetim
Çalıştay 1: Bileşenleri Kavrayabilmek
Süreç yönetimi
Süreç analizi yöntemleri ve iş akışlarının çıkartılması
Kritik görevlerin tanımlanması
Çalıştay 2: Süreçleri tespit edebilmek
COSO bazlı risk değerlendirmesi ve kontrol faaliyetlerinin tespiti
o Risk tespiti
o Risk ölçümü
o Risk önceliklendirmesi
o İç kontrollerin tespiti
o Risk kontrol matrislerinin oluşturulması
o Risk yönetim stratejileri
Çalıştay 3: Risk Değerlendirmesi Yapabilmek
Risk-kontrol tespitinde “Kontrol Öz Değerlendirme” Tekniği
o Kontrol Öz Değerlendirme Liderleri İçin Gerekli Beceriler
Çalıştay 4: Kontrol Öz Değerlendirme Uygulaması
Risk haritalarının oluşturulması ve risk haritalarının güncellenmesi
İç kontrol sisteminde, bilgi sistemleri ve raporlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi Risk gözetimi: iç denetim faaliyetleri ve yönetsel izleme faaliyetleri
o İç denetim kapasitesinin geliştirilmesi
Süreçleri, iç kontrol amaçları ve bileşenlere göre değerlendirebilmek
o Değerlendirme araçlarının seçimi ve raporlama
Çalıştay 5: Örnek olarak seçilen bir iş sürecinde COSO iç Kontrol Çerçevesinin uygulanması ve tüm bileşenlerin eğitim katılımcıları ile birlikte sistematik olarak değerlendirilmesi.

Verdiğimiz diğer kurumsal eğitimler: İÇ DENETİM
Etkin Bir İç Denetim Fonksiyonu Oluşturma
4 gün
Mevcut İç Denetim Fonksiyonunun Yeniden Yapılandırılması
4 gün
Risk Odaklı İç Denetim
3 gün
Yönetim Kurulları İçin Kurumsal Yönetim
1 gün
Kontrol Öz Değerlendirme
2 gün
Operasyonel Denetim Teknikleri
3 gün
Denetim Komiteleri: Kuruluş ve İşleyiş
1 gün
İç Denetim Fonksiyonu İçin Kalite Güvence Değerlemesi
1 gün
COBIT ve Bilgi Teknolojileri Denetimi
2 gün
İşletmelerde Hileli İşlemler, Tespit ve Önleme Yöntemleri
2 gün
Yurtdışı İnşaat ve Taahhüt İşlerinin Denetimi
1 gün
İç kontrollerin Denetlenmesi: COSO Bazlı Bir Yaklaşım
3 gün
RİSK YÖNETİMİ & İÇ KONTROL
Kurumsal Risk Yönetimi- COSO KRY Yaklaşımı
4 gün
Şirketlerde İç Kontrol Sistemi Oluşturma- COSO Yaklaşımı
4 gün
Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Yaklaşımı
5 gün
Kurumlarda Finansal Risk Yönetimi: Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma (Hedging) Teknikleri
2 gün
Operasyonel Risk Yönetimi
2 gün
Kriz Yönetimi, İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Planlaması
2 gün
Risk Analizi Teknikleri
2 gün
Konaklama İşletmelerinde Risk Yönetimi
2 gün

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

            

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2009- 2019 All rights reserved

İlgili Yazılar