fbpx

Kamu sektörüne verdiğimiz hizmetler Fokus Akademi’nin temel uzmanlık alanlarından birini oluşturmakta ve kamunun mali yönetimine yoğunlaşmaktadır.
Kamuya sağladığımız hizmetlerdeki temel amacımız, kamu hizmeti sağlayan kuruluşların ve otoritelerin, kamunun temel özelliği olan “Hesap Verilebilirlik” ilkesinin sağlanması ve kamu kaynaklarının mevzuata ve kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunmaktır.
Kamu kuruluşlarına sağladığımız hizmetler aşağıda sıralanmış olmakla birlikte bunlarla sınırlı kalmamakta ve her kurumun özel talebine göre eğitim ve danışmanlık hizmeti dizayn edilebilmektedir.
Danışmanlık hizmetlerimiz; muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve güncellenmesi, taşınır mal işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, izlenmesi ve stratejik yönetim sisteminin kurulması, stratejik plan ve performans esaslı bütçenin hazırlanması gibi çok özel ve kamunun ihtiyaç duyduğu alanları kapsamaktadır.
Kamu danışmanlığımız kapsamındaki hizmetlerimizin tamamı mevzuatın izin verdiği çerçeve ve sınırlarda uygulanmaktadır.
Temel felsefemiz, idarelerin sistemlerini açık ve şeffaf bir şekilde kurarak, iç ve dış denetimlere, yargı kuruluşlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne her zaman hesap verebilecek düzeyde süreç uygulamalarını sağlamaktır.
Kamu Kuruluşlarına Yönelik Eğitimler
Genel Yönetim, Muh. Yönetmeliği ve Uygulamaları
•  Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmenliği ve Uygulamaları
•  Mahalli idareler, Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliği Uygulamaları
•  Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliği Uygulamarlı eğitimleri
Personel Mevzuatı Uygulamaları
Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
•  Mal Alım İhaleleri Uygulamaları
•  Hizmet Alım İhaleleri Uygulamaları
•  Yapım İşleri Uygulamaları
• Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulamaları
İç Denetim ve Kontrol
Yatırım Teşvik Uygulamaları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü
•  5018 sayılı kanun ve getirdikleri
•  5018 sayılı kanunda yapılan değişiklikler ve Kanunun en güncel hali
•  5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler
•  Strateji Geliştirme Birimleri (Mali Hizmetler Birimleri)
•  Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Programı
•  Muhasebe ve Kesin Hesap
•  İç Kontrol
•  Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri
•  Taşınır Mal İşlemleri
•  Kamu zararı
•  Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi

*** Kurumsal Eğitim içerikleri Kurumunuzla yapılacak görüşmeye göre tarafınıza özel değişiklik gösterebilir.

              

Copyright ©Fokus Yaşam Akademisi, 2005- 2017 All rights reserved

İlgili Yazılar