fbpx

KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI YÖNETMELİĞİ (KKDİK)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 23 Haziran 2017 tarihinde 30105 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazete’de “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” (KKDİK Yönetmeliği) resmi gazetede yayımlanmıştır.

1907/2006 sayılı REACH Mevzuatını 2006 yılında gündeme alınmıştır, gerek Avrupa Birliği katılım süreci gerekse de yurdumuzda kimyasalların daha üst seviyede kontrolü amacıyla Türk mevzuatına  alınması 2011 den 20013 yılları arasında gündeme alınarak  gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği’nin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. İmalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar (İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiler) insan sağlığını ya da çevreyi olumsuz etkilemeden maddelerin üretilmesini, piyasaya arzını ya da kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini izleyecek ve kontrol edecektir.

KKDİK YÖNETMELİĞİ AMACI

insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMI

Yönetmelik; maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya yılda 1 ton ve üzeri durumları  arzını kapsar.

 

DAYANAK 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4/7/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/10/2011 tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe ve 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin 18 Aralık 2006 tarihli ve 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğüne paralel uygulanmaktadır.

ÖN KAYIT YAPTIRMAKLA MÜKELLEFLER

Tüm kayıt ettirecekler kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen maddeler için yıllık miktar bir ton ya da daha fazla ise ön-kayıt yaptırmalıdır. KKDIK’e göre kendi halinde veya karışım içinde madde imal eden veya ithal edenler kayıt ettirenlerdir. Ancak bazı durumlarda alt kullanıcılar içinde kayıt yükümlülüğü gelmektedir.

KAYIT

 • Maddelerin ön-kayıt süreci (Ön-MBDF) 23.12.2017 arasındadır 31.12.2020 .
 • Ön-MBDF lerin hükmünün son bulmasıyla birlikte kayıt süreci 01.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.
 • Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) ye kayıt ettirilecektir.
 • Teknik dosya – Ek-6 Güvenlik Bilgi Formu – Ek-2
 • Kimyasal Güvenlik Raporu – Ek-1
 • Tonaja göre fiziko-kimyasal, toksikolojik, eko-toksikolojik bilgiler – Ek-7,8,9,10
 • Önce REACH’e kaydı yapıan maddelerin, KKS’ye de kaydı yapılacaktır.
 • KKS’YE girelen bilgiler türkçe dilinde olmalıdır.

KAYIT SIRASINDA GEREKLİ TEKNİK BİLGİ KAPSAMI

 • Kullanılacak standart veri gerekliliği için test önerileri
 • 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi
 • İmalatçı ya da ithalatçının, sonuçların halkın erişimine açılmaması konusundaki isteği ve bununla birlikte yayınlanmanın kendinin/başka ilgili tarafın ticari çıkarları açısından zararlı olacağının gerekçelendirilmesi
 • Kimyasal güvenlik raporu.
 • İmalatçıların veya ithalatçıların kimliği
 • Maddenin kimliği
 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi.
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi
 • Maddenin güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri
 • Yönetmelikte belirtilen testlerin uygulanmasından elde edilen bilgilerin çalışma özetleri
 • Verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı/imalatçı tarafından seçildiği, kimyasalların değerlendirilmesi konusunda değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim.

BİRDEN FAZLA KAYIT ETTİREN TARAFINDAN VERİLERİN ORTAK SUNULMASI

Lider Kayıt Ettiren Tabiri; Bir veya daha fazla imalatçı tarafından imal edilen ve/veya bir veya daha fazla ithalatçı tarafından ithal edilen ve kayıt işlemine tabi maddeleri sunandır.. Bundan sonra, her bir kayıt ettiren kendine ait bildirimi ayrıca sunar. Ancak, bilginin ortak sunulması orantısız bir biçimde maliyetli oluyorsa, bilginin ortak sunulması, kayıt ettirenin ticari açıdan gizli olduğunu düşündüğü bilgilerin ifşa edilmesine yol açıyorsa ve kendisine ciddi ticari zarar verebilecekse, kayıt ettiren, bilgilerin seçimi konusunda lider kayıt ettirenle görüş ayrılığına düşüyorsa belirtilen bilgileri, kayıt dosyası ile birlikte gerekçelerini de belirterek bakanlığa ayrı sunabilir.

TEK TEMSİLCİ ve ÜÇÜNCÜ TARAF TEMSİLCİ

 Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Bu durumda tek temsilci ithalatçı olarak kabul edilir.

Tek Temsilcinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisi olması gerekir ve 32 nci madde hükümlerine halel getirmeksizin ithal edilen miktarlar ve satış yapılan müşterilerin yanı sıra 27 nci maddede atıfta bulunulan güvenlik bilgi formunun en son güncellemesinin temini hakkındaki güncel bilgileri bulundurur.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca tek temsilci atanması durumunda, Türkiye’de yerleşik olmayan imalatçı aynı tedarik zincirinde bulunan ithalatçıları haberdar eder. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bu ithalatçılar alt kullanıcı olarak kabul edilir.

 ALT KULLANICILAR

Alt kullanıcılar,  maddeyi ilk tedarik etmelerinden itibaren 90 gün içinde Bakanlığa bildirimde bulunur.Bakanlık, birinci fıkra hükümlerine uygun olarak, bildirim yapan alt kullanıcıların kaydını oluşturur ve günceller.

MADDE DEĞERLENDİRME VE KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU HAZIRLAMA

BÖLÜM A

 1. Risk yönetimi önlemlerinin özeti
 2. Risk yönetimi önlemlerinin uygulandığına ilişkin beyan
 3. Risk yönetimi önlemlerinin iletildiğine ilişkin beyan

BÖLÜM B

 1. Madde ve fizikokimyasal özelliklerinin tanımı
 2. İmalat ve kullanımları
 3. Sınıflandırma ve etiketleme
 4. Çevresel davranış özellikleri
 5. İnsan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
 6. Fizikokimyasal özelliklerin insan sağlığı zararlılık değerlendirmesi
 7. Çevresel zararlılık değerlendirmesi
 8. PBT ve vPvB değerlendirmesi
 9. Maruz kalma değerlendirmesi
 10. Risk karakterizasyonu

KKDİK YÖNETMELİĞİNDEN MUAFİYETLER

 • Yıllık ortalama tonajı 1 tonun altında kalan maddeler
 • REACH Yönetmeliği Ek IV ve V kapsamındaki maddeler
 • Herhangi bir işlem görmemesi koşuluyla transit maddeler.
 • Polimerler (ancak polimerin üretiminde kullanılan monomerler muaf değil.)
 • Radyoaktif maddeler ve karışımlar
 • Zararlı maddelerin ve zararlı karışımların demiryolu, karayolu, iç suyolu, denizyolu veya havayolu ile taşınması
 • Atıklar
 • Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler
 • İzole olmayan ara maddeler

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

Eğitim Kuruluşu – Bakanlık onayı • Belgelendirme Kuruluşu – Bakanlık onayı + TÜRKAK tarafından akreditasyon • Eğitim verecek kişiler – Ek-18 Bölüm 4. bölümdeki şartlar • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı – Eğitim Kuruluşundan eğitim, Belgelendirme Kuruluşunda sınav ve belge – Belge geçerlilik 5 yıl  Kimyasalların Yönetimi  Mevzuat (SEA, KKDİK, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği)  Madde ve karışımların fiziko- kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması  İnsan sağlığı risk değerlendirmesi  Çevresel risk değerlendirmesi  Maruz kalma senaryoları  Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)  Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ SUNULACAK HİZMETLER

 • ÖN MBDF hazırlanması
 • Kayıt
 • Tek temsilciliğin gerektirdiği durumlarda GBF hazırlanması ve dağıtılması
 • Önem arz eden maddeler varsa ve madde yılda 1 ton ve üzerinde ü/i ise bildirim
 • Kapsam tanımlama
 • Maddelerin ön kaydının / kaydının yapılması
 • Sisteme Türkçe kayıt gerektiğinden Kimyasal Güvenlik Raporu, Kimyasal Güvenlik Değerlendirme Raporu Türkçe çevirileri
 • Kimyasal Değerlendirme Uzmanı gerektiren işlemler
 • KKDİK Uyumlu GBF ve Genişletilmiş-GBF hazırlanması revize edilmesi
 • Üçüncü taraf temsilcilik ve Güvenilir Taraf hizmetleri

 

İlgili Yazılar