fbpx

Mustafa Kemal Topçu

mustafa_kemal.topcu

1973 doğumlu olan Dr. Mustafa Kemal Topcu, sistem mühendisliği alanındaki lisans eğitimini takiben Bilkent Üniversitesinde MBA (Finansal Yönetim) yapmıştır. Yönetim alanındaki doktora çalışmasında insan sermayesinde verimliliği artırmada psikolojik sözleşmenin rolünü araştırmıştır. 2013 yılında kendi isteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevinden ayrılan Dr. Mustafa Kemal Topcu, 2013-2016 yılları arasında Ankara Sanayi Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğü yapmıştır. Doktora sonrasında çalışmalarına insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, inovasyon yönetimi, proje yönetimi, endüstriyel psikoloji, kurumsal yönetim, iç denetim ve iç kontrol alanlarında devam eden Dr. Mustafa Kemal Topcu halen Fokus Yaşam Akademisi bünyesinde stratejik ve teknolojik ürün geliştirme mentoru olarak danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır.

 

Son dönem verilen eğitimlerden bazı örnekler:

 1. İş Protokolü ve Sosyal Davranış Kuralları
 2. Kamuda Stratejik Eylem Planlama ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
 3. Düzenleyici Etki Analizi
 4. Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 5. Kamu İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanması Eğitimi
 6. Proje Yönetimi ve Uygulama Eğitimi
 7. Mobbing ve Mobbingle Mücadelede Psiko-Sosyal Risk Faktörleri
 8. İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı
 9. Raporlama Teknikleri
 10. Toplantı ve Zaman Yönetimi
 11. Problem Çözme Teknikleri ve Kurum Kültürü
 12. Çağdaş Kamu Yönetimi Anlayışında Etkili İletişim Yolu ile Kaliteli Hizmet
 13. Yönetici Asistanlığı Eğitimi
 14. Etkili İletişim Teknikleri ve Takım Çalışması
 15. Etkili Ekip Çalışması
 16. Stratejik Planlama, Programlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme,
 17. Sosyal Girişimcilik
 18. Eğiticinin Eğitimi

Bazı Akademik Çalışmalardan örnekler:

 1. Çalışma Ortamında Psikolojik Sözleşme Yönetimi, Almanya: Türkiye Alim Kitapları, 2016, ISSN: 978-3-639-67204-6.
 2. İş Ahlakının Belirleyicisi Olarak Demografik Faktörlerin Etkisi, İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs 2016, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Eş yazarlı).
 3. Bireysel Performansın Öncülleri olarak Hizmetkar Liderlik ve Etik İklim: Ortaokul Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası Yönetim Araştırmaları Kongresi, 19-20 Mart 2016, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (Eş yazarlı).
 4. Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma, Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi, 6-7 Ekim 2015, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara (Eş yazarlı).
 5. Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, 2015, Sayı 6, 9-11.
 6. İnsan Kaynakları Yöneticilerini Bekleyen Psiko-Sosyal Riskler I: Psikolojik Sözleşme, İnsan Kaynakları Yönetimi Dergisi, 2015, Sayı 4, 14-17.
 7. Söyleşi, Radyo Programı, Değişim Noktası, “Mobbing”, 24.01.2015, TRT Kent Radyo.
 8. Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015, Cilt 16, Sayı 2, 83-103 (Eş yazarlı).
 9. KOBİ’lerde Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrilma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü, Turkish Studies, 2015, Cilt 10, Sayı 10, 861-886 (Eş yazarlı).
 10. The Role of the Servant Leadership on the Relation between Ethical Climate Perception and Innovative Work Behavior, European Research Studies Journal, 2015, Vol. XVIII, Issue 1, 67-80 (Eş yazarlı).
 11. Entegre Raporlama: Kavramsal Bir Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 2015, Cilt: 30, Sayı: 1, 1-22 (Eş yazarlı).
 12. Bireylerin Yenilikçi Davranış Algılamalarının Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri, 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, Selçuk Üniversitesi, Konya, 920-927 (Eş yazarlı).
 13. Kamuda İç Kontrol Sisteminin COSO Modeli Bağlamında Taşrada Uygulanabilirliği: İhalelerde Uygulanmasına Yönelik İki Vaka Analizi, Sayıştay Dergisi, 2013, Sayı: 91, 6-31.
 14. Kişilik Özelliklerinin Psikolojik Sözleşme Algısına Etkisi: KOBİ’lerde Bir Araştırma, 8.KOBİ ve Verimlilik Kongresi, Kasım 2012, Kültür Üniversitesi, İstanbul (Eş yazarlı).
 15. Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Türkiye ve Bosna-Hersek Sağlık Çalışanları Örneği. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs 2012, İzmir (Eş yazarlı).
 16. KOBİ’lerde Etkin Bilgi Yönetimi Çözümleri ve Optimal Bilgi Yönetimi Aracının Tespitine Yönelik Bir Program Tasarısı. KOBİ ve Verimlilik Kongresi, Haziran 2011, İstanbul (Eş yazarlı).

 

Bazı projelerden örnekler:

 1. Mart 2016 – Devam, Stratejik ve Teknolojik Ürün Geliştirme Mentoru, Egesys Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi (TÜBİTAK desteği ile).
 2. Haziran 2016 – Temmuz 2016, Proje Danışmanı, Polatlılı Bürokrat ve İşadamları Derneği, Polatlı için İnovasyon ile Katılımcılığın Artırılması ve Yeni Fikirlerin Toplanması, (Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı).
 3. Temmuz 2014 – Nisan 2015, Proje Koordinatörü, Ankara Sanayi Odası, Teknoloji Ara Birimi Projesi, (Ankara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı).
 4. Ekim 2013 – Kasım 2013, Kıdemli Uzman, Kalkınma Bakanlığı, Kamuda Stratejik Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (AB IPA Fonu).
 5. Temmuz 2013 – Ocak 2014, Proje Koordinatörü, Multigrain Tarım Ürün. Gıda San. ve Tic. A.Ş, İpsala/Edirne, Çeltik ve Pirinç İşlemede İnovasyon, Dışa Bağımlılığın Azaltılması Projesi (Trakya Kalkınma Ajansı desteğinde).
 6. Haziran 2013 – Eylül 2013, Danışman, Babil Bilişim, Teknoloji Yönetimi ve Araştırma Yöntemleri.

Bazı sertifika ve ödüllerden örnekler:

2016  TS EN ISO 9001:2015 İç Tetkikçi, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara

2014    İş Güvenliği Uzmanı (C Sınıfı), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara

2013    Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası, KOSGEB, Ankara

2012    Kamu İç Denetçisi (A1), Maliye Bakanlığı, Ankara

2009    NATO Madde 5 Dışı Harekat Madalyası, Kabil, Afganistan

2005    Yönetici ve Liderlik Kursu, ABD Topçu Okulu, Oklahoma, ABD

 

İlgili Yazılar