fbpx

İş dünyasının ve doğal olarak ekonomik yapının temel taşı olan; iyi yetişmiş, yetenekli ve sahip olduğu becerileri arttırmaya özen gösteren insan gücü, bir şirketin sahip olduğu ve rekabette kendisine avantaj sağlayacak en önemli sermayesidir.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı da şirketler için gerekli olan verimlilik ve başarıyı yakalama konusunda en önemli adımdır.
Amacımız; çalışma hayatını daha etkin, daha verimli kılmak, çalışanların mutlu, müşterilerin memnun olduğu, başarıların kalıcı hale geldiği, işveren ile çalışanlar arasında sistematik ve dengeli kuralları olan bir çalışma ilişkisi ve ortamı kurmaktır.
Bu ortamı oluştururken, bireysel bütünlükten kurumsal birliğe anlayışımız ile, sizin beklentilerinizin ve hedeflerinizin ne olduğu noktasından yola çıkarak, yapılan yüz yüze görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında bir yol haritası belirlenmektedir.

Ä°lgili resim

İnsan Kaynakları Danışmalığında iki temel amaç bulunmaktadır;

1.İş yaşamının niteliği ve kalitesini artırarak rekabet üstünlüğü elde etmek.
2.Şirketin verimliliğini artırmak.
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı İş Geliştirme Faaliyetlerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır.
İş Geliştirme faaliyetleri, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için yaptıkları kısa vadede kar getirmeyen ancak orta ve uzun vadede doğru şekilde konumlanmalarına yardımcı olan sistematik faaliyetlerdir.
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığının sizlere getirileri;
1.Öncelikle kurumun İK alanında yol haritasını çizmek,
2.Yetkinlik bazlı ortak bir iş yapış biçimi kurgulamak,
3.Pozitif bir kurum kültürü oluşturmak,
4.Güçlü performans takımları oluşturmak,
5.Çalışanların gelişmeleri sahiplenmesini sağlamak olacaktır.

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞINDA HEDEFLERİMİZ
1.Şirketin bütünlüğüne zarar vermeden kurumsal bir yapı kurmak veya var olan yapıyı yeniden değerlendirmek,
2.Şirket içi kuralları belirleyerek yazılı hale getirmek, (4857 Sayılı İş Kanunun zorunluluğudur.)
3.Çalışanların verimliliği ile motivasyonunu arttıracak İnsan Kaynakları Sistemini ve yapısını kurmak,
4.Çalışan psikolojisinin ve tutumlarının altında yatan nedenleri bilimsel envanterler ile analiz etmek ve sorunların alt yapısına ulaşmak,
5.Şirket hedefleri ile çalışan hedefleri arasında köprü kurmak ve bağlılığı arttırmak, çalışanın performansını yükseltme ve potansiyelini arttırma yönünde Kurumsal Koçluk hizmetleri vermek,
6.Hedeflere ve yetkinliklere dayalı bir ücret ve performans sistemini kurmak,
7.4857 sayılı İş Kanunu kapsamında insan kaynakları süreçlerini inceleyerek eksikliklerini gidermek ve kanunla gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli alt yapıyı kurmak,
8.İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, seçme-yerleştirme, performans değerlendirme, ücret yönetimi gibi insan kaynakları ile ilgili personeli eğitmek.

DANIŞMANLIK YOL PLANIMIZ
1.İş Analizini ve iş dizaynı çerçevesinde iş tanımları, iş akış şemaları, organizasyon şeması gibi çalışmaları gerçekleştirmek,
2.Eğitim ihtiyaçlarının analiz ederek Eğitim ve Geliştirme sistemini kurmak,
3.İş Değerlendirme ve Ücretlendirme çalışmaları yürütmek,
4.4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde şirket uygulamalarını incelemek varsa eksikliklerini gidermek,
5.Bireysel iş sözleşmelerini 4857 sayılı yasaya göre gözden geçirip varsa eksikliklerini gidermek,
6.Şirket Personel Yönetmeliğini hazırlamak.

Ä°lgili resim

 

İNCELENECEK KONULAR

İş Mevzuatı ile ilgili inceleme

1.Personel sicil dosyalarının gözden geçirilmesi varsa eksikliklerinin giderilmesi,
2.Bireysel İş Sözleşmeleri, İş Tanımları, çalışma süreleri, yıllık izin form ve defterleri,
3.Ücret pusulaları, ücret bordroları,
4.İşçi sağlığı ve iş güvenliği konuları.

Çalışanlarla ilgili inceleme

1.Personelin işe alımında, iş ilişkilerinin devamında ve sona ermesinde bağlı olacağı çalışma şartları, çalışanların hakları ile görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
2.Personel alımı, çalışan dosyaları, çalışma düzeni, uyulacak kurallar, temel hak ve sorumluluklar, izinler, raporlar, geçici görevlendirme ve harcırah, ücretler ve diğer ödemeler,
3.Görev tanımları, görevde yükselme ve görev değişikliği,
4.Bireysel İş Sözleşmesi ile ilgili düzenleme ve bilgilendirme.

Şirket açısından inceleme

1.Şirket Organizasyon Şemasının oluşturulması,
2.Görev Tanımları ve bu görevlerin Yetkinlik Kriterleri
3.İş Tanımları ve İş Akış Şemaları
4.Şirket vizyon ve misyonu doğrultusunda şirket içi etik kuralları yazılı hale getirmek

İlgili Yazılar