fbpx

ArGe ve Teknoloji Yönetimi Danışmanlığı

Büyüme ve verimliliğin temeli olan uzun vadeli stratejilerin belirlenmesinde sürdürülebilir rekabet avantajı ancak bilgiye dayalı olarak ArGe ve yenilik kültürünün kazanılması ile mümkündür. Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürün veya hizmet, yeni bir üretim süreci geliştirme anlamına gelen yenilik sürekliliği olan bir faaliyet olup, ArGe’ye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Son dönem politikalar toplumsal refahın artırılması amacıyla özel sektör odaklı ArGe ve inovasyon üzerine yoğunlaşmaktadır. Böylelikle, tüm sektörlerde kalite ve verimlilik sağlanarak, kalkınma planında ve vizyon belgelerinde yer aldığı gibi ithalat bağımlılığından kurtularak teknoloji ihraç edebilen bir Türkiye söz konusu olabilecektir. 10. Kalkınma Planında, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” ekseninde, güçlü bir imalat sanayine duyulan ihtiyaca vurgu yapılarak, imalat sanayinin toplam katma değer içerisindeki payının artırılması amacı ortaya konmuştur. 10. Kalkınma Planında belirlenmiş 5 ana büyüme ekseninden birisi olan ArGe ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı olacak şekilde artırılması, elde edilecek çıktıların ticarileştirme ve markalaşma süreçlerinin hızlandırılmasıyla katma değer artışı sağlanması hedeflenmektedir. Biz de bu hedefe ulaşılabilmesi için imalat sanayi başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ArGe, inovasyon ve teknoloji yönetimi kapasitesinin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Bu çerçevede verdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri aşağıda yer alan konuları kapsamaktadır.

 • Yeni ürün geliştirme (Ürün/Hizmet inovasyonu)
 • Ürün tasarımı
 • Ürün çeşitlendirme
 • Markalaşma
 • Patent/Faydalı Model Çalışmaları
 • Pazarlama ve tanıtım (Pazarlama inovasyonu)
 • Proje hazırlama ve yönetimi
 • ArGe Merkezi kurulması
 • Tasarım Merkezi kurulması
 • Kurumsallaşma (Organizasyonel inovasyon)
 • Süreç yönetimi (Süreç inovasyonu)
 • Süreç iyileştirme
 • Teknoloji yönetimi
 • Kamuda hizmet inovasyonu

 

İlgili Yazılar